Høring: Forslag til ny forvaltningslov

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967.

En person som holder Norges lover. Illustrasjonsfoto: Ådne Sinnes

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er sekretariat for fem nemnder:

  • Pasientskadenemnda
  • Statens helsepersonellnemnd
  • Klagenemnda for behandling i utlandet
  • Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
  • Apotekklagenemnda

I tillegg behandler vi klagesaker fra Helfo, Helsedirektoratet, Fylkesmannen, de regionale helseforetakene, Oslo universitetssykehus og Luftfartstilsynet.

Her kan du lese vårt høringssvar til forslaget om ny lov

Bakgrunn for høringen

Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt for å foreta en samlet gjennomgang av gjeldende forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget ble bedt om å utarbeide en forståelig og praktikabel lov som ivaretar rettssikkerheten og tilliten til forvaltningen, og samtidig legger til rette for en god og effektiv saksbehandling.

Justisdepartementet sendte utvalgets forslag på høring med frist 2. desember 2019.

 

Høring: NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

 

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern