Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og forslag til ny § 34 a – melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet.

En person snakker med en lege. Foto: Mostphotos

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er klageinstans i saker hvor pasient ikke oppfyller fastsatte helsekrav etter vedlegg 1 i førerkortforskriften og hvor pasienten søker om dispensasjon fra helsekravene etter førerkortforskriften vedlegg 1 § 7. Vårt hjemmelsgrunnlag fremgår av førerkortforskriften § 14-1.

Vi er også klageinstans i saker hvor besetningsmedlemmer (pilot og kabinbesetning) ikke oppfyller kravene Luftfartstilsynet har satt med hensyn
til fysisk og psykisk skikkethet, jf. forskrift om sertifisering av
besetningsmedlemmer § 5.

Vårt myndighetsområde begrenser seg til klagesaksbehandling av
dispensasjonssøknader på førerkortområde for motorvogn, og klagesaksbehandling vedrørende piloters manglende medisinske skikkethet
til å inneha nødvendig legeattest for sertifikat for luftfartøy. 

Her kan du lese høringssvaret vårt

Bakgrunn før høringen

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en ny bestemmelse som skal sikre at leger, psykologer og optikere har adgang til å melde fra til offentlige myndigheter ved visse helsesvekkelser som kan være til fare for trafikksikkerheten. Forslaget omfatter førere innen sjøfart og på skinnegående kjøretøy, samt loser.

Fra før finnes en meldeplikt som omfatter personer med førerkort for motorvogn og sertifikat for luftfartøy. Det foreslås at flygeledere skal omfattes av denne meldeplikten, på lik linje med piloter. Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet.

Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet


 

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern