Høring: Forslag til endringer i bioteknologiloven

Vi har gjennomgått Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i bioteknologiloven. Endringene gjelder blant annet sentrale føringer for hvordan vurdering av egnethet hos par som søker assistert befruktning skal utføres og en øvre aldergrense for når en kvinne kan motta assistert befruktning.

Illustrasjon av assistert befruktning. Foto: Mostphotos.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda. Nemnda behandler søknader om genetisk undersøkelse av befruktede egg før innsettelse i livmoren (preimplantasjonsdiagnostikk), etter bioteknologiloven kapittel 2A. Preimplantasjonsdiagnostikk kan utelukke alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom. 

Her kan du lese vårt høringssvar til lovendringen

Bakgrunn for høringen

Meld. St. 39 (2016-2017) Evaluering av bioteknologiloven, Stortingets behandling av den og Granavoldenplattformen til sittende flertallsregjering er grunnlaget for forslagene som fremmes i høringsnotatet.

Regjeringen hentet inn evalueringer og råd fra Helsedirektoratet og Bioteknologirådet i arbeidet med meldingen. Våren 2018 behandlet Stortinget den, og et flertall i helse- og omsorgskomiteen støttet regjeringens forslag. 

Endringene som foreslås gjelder blant annet: 

  • reglene om assistert befruktning
  • forenklinger av reguleringene av prediktive genetiske undersøkelser i helsetjenesten og genterapi
  • en tydeliggjøring av forbudet mot å teste andre ved genetiske selvtester
  • en presisering av bioteknologilovens virkeområde for forskning som bruker genetiske undersøkelser

Høring: Forslag til endringer i bioteknologiloven

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern