2020 var vårt hittil beste år

I 2020 behandlet Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten det høyeste antall klagesaker siden opprettelsen. Vi mottok 4036 saker og behandlet 4127 saker.

Flere personer sitter rundt et bord, Lovdata vises på en PC-skjerm. Foto: Cecilie Bannow.

Kort oppsummert er dette høydepunktene fra 2020:

  • Antall ferdigbehandlede saker har økt.
  • Vi behandlet det høyeste antall klagesaker noensinne.
  • Vi har, for andre år på rad, behandlet flere klagesaker enn vi mottok.
  • Vi behandlet for første gang flere pasientskadesaker enn vi fikk inn, og det nest høyeste antall pasientskadesaker siden opprettelsen av Pasientskadenemnda i 2003.

Mottatte og avviklede klagesaker i 2020

Grafen viser antall mottatte og avviklede klagesaker i 2020Klagesaker fra Helfo ble overført 1. januar 2017.

Mange må dessverre fortsatt vente lenge på svar i pasientskadesaker og klagesaker fra Helfo

Vi har fortsatt lang saksbehandlingstid på noen av saksområdene våre.

– Det er dessverre mange som må vente lenge på vedtak fra oss. I 2020 klarte vi ikke å behandle mange nok av de eldste sakene. Vi reduserte derfor ikke den forventede saksbehandlingstiden i pasientskadesaker og klagesaker fra Helfo, sier direktør Rose-Marie Christiansen.

Pasientskadesaker

Antall pasientskadesaker som er eldre enn to år har økt hvert år, men vi ser en tydelig nedgang fra sommeren 2020. Vi forventer at dette tallet skal reduseres i 2021. Selv om antall saker eldre enn to år har gått opp, avsluttet vi mange av våre aller eldste klagesaker i fjor.

Antall pasientskadesaker og årstall vi mottok sakene

Årgang Per 31.12.2019 Per 31.12.2020
2013 1 0
2014 3 0
2015 19 0
2016 96 8
2017 640 170
2018 1107 787
2019 1738 1249
2020   1394

Tabellen viser antall pasientskadesaker totalt, inkludert saker som er under behandling, klare til nemnd, lagt i bero og venter på behandling.

Målet vårt er at vi skal gå inn i 2022 uten pasientskadesaker fra 2018 eller tidligere. Dette er et svært viktig mål for oss! Vi ønsker også å øke antall vedtak med 25 prosent.

Klagesaker fra Helfo

Antall klagesaker fra Helfo som er eldre enn to år, har dessverre også økt i 2020. Vårt mål er å redusere antall eldre saker i 2021.

Klagesaker fra Helfo ved utgangen av 2017, 2018, 2019 og 2020

Grafen viser antall klagesaker fra Helfo ved årskiftet siden 2017Vi overtok klagesaker fra Helfo 1. januar 2017. De første årene etter at vi overtok, økte antall ubehandlede klagesaker hos oss.

Andre klagesaker

Pasientskadesaker og klagesaker fra Helfo utgjør henholdsvis 50 og 40 prosent av klagesakene vi behandler. I tillegg behandler vi saker fra en rekke andre førsteinstanser. De ulike sakstypene har et omfang fra kun et par saker i året, til noen få hundre saker. Det er relativt kort saksbehandlingstid og ikke mange eldre saker på disse saksområdene.

Klagenemnda for behandling i utlandet behandlet 28 saker i 2020. Behandlingstiden var gjennomsnittlig tre måneder.

Statens helsepersonellnemnd behandlet 198 saker. Saksbehandlingstiden var i gjennomsnitt syv og en halv måned, noe som er i tråd med målkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

De andre mindre saksområdene våre som ikke behandles av en nemnd, hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på fem og en halv måned. Vi behandlet 110 slike saker. 72 gjaldt klager på vedtak etter førerkortforskriftens helsekrav. I mars og april 2020 var vi også klageinstans for helsepersonell som fikk utreiseforbud etter Covid-19-forskriften. Vi behandlet ti klager på vedtak om utreiseforbud før forbudet ble opphevet. De resterende klagesakene fordelte seg på ti ulike klagesaksområder.

Vi har vært sekretariat for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda) siden opprettelsen. Vi behandlet 44 søknader om PGD i 2020. Stortinget vedtok i juni 2020 flere endringer i bioteknologiloven. En av endringene var at nemndordningen for søknader om PGD ble avviklet. Fra 1. juli 2020 ble PGD-nemnda lagt ned. Det er spesialisthelsetjenesten som nå behandler søknader om PGD.

Vi avsluttet 100 stevninger i 2020

Vår rettssaksavdeling prosederer saker i retten på vegne av Pasientskadenemnda. Vi mottok 133 nye stevninger mot Pasientskadenemnda i 2020, og avsluttet 100 stevninger.

Koronasituasjonen har også påvirket domstolsbehandlingene. Det ble innført ulike smitteverntiltak, og rettssaker ble utsatt eller gjennomført digitalt. Antall avsluttede rettssaker er derfor litt lavere i 2020 enn tidligere, men vi forventer at dette vil jevne seg ut i løpet av 2021.

– Vår erfaring er at få rettssaker knyttet til pasientskader egner seg for digitale hovedforhandlinger. Sakene er omfattende og mye dokumentasjon, og sakkyndige vitner bør være til stede i retten. Dette har ført til en del utsatte saker, sier Svenn Wold Gaulen. Han er avdelingsdirektør i rettsaksavdelingen.

Verneting for pasientskadesakene ble flyttet til Bergen tingrett i juli 2018. Flyttingen har ført til at flere rettssaker føres i Bergen, men også andre steder i landet. Bergen tingrett er blitt den største rettsinstansen på pasientskadeområdet i Norge.

Høy aktivitet og gode resultater til tross for unntakstilstanden

2020 var et annerledes år for alle. Regjeringen innførte 12. mars de strengeste tiltakene i Norge i fredstid. Siden da har våre ansatte i stor grad jobbet hjemmefra. Nemndmøtene har også i hovedsak blitt gjennomført på video, og kun ett møte ble avlyst.

Digitale nemndmøter fungerer godt, og vi kommer til å fortsette med dette i mindre nemnder også når vi er tilbake til normalen.

Medarbeiderne og nemndmedlemmene har vist stor evne til å tilpasse seg situasjonen.

– Vi er stolte av at vi har klart å opprettholde god kvalitet i arbeidet og høy produksjon av vedtak, selv om vi i 2020 måtte gjøre en rekke praktiske endringer i måten vi jobber og samarbeider på. Til tross for delvis utfordrende arbeidsforhold, nådde vi de aller fleste målene våre. Målene ble satt av Helse- og omsorgsdepartementet før koronasituasjonen oppsto, sier Rose-Marie Christiansen.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern