Trenger du hjelp med saken din?

Hvis du trenger hjelp med saken din, kan du ta kontakt med oss. Du kan også få hjelp av for eksempel pårørende, helsepersonell, brukerorganisasjon, pasient- og brukerombud eller advokat.

To menn sitter foran en PC. En av dem peker på skjermen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Vi har veiledningsplikt

Vi har alminnelig veiledningsplikt. Det vil si at du kan ta kontakt med oss om spørsmål som gjelder hvordan du skal klage, saksbehandlingen hos oss og vedtaket i saken.

Vi har taushetsplikt om all kontakt du har med oss.

Husk at du ikke må sende personsensitiv informasjon med e-post. E-post er en åpen kommunikasjonskanal og tilfredsstiller ikke kravene til sikker kommunikasjon.

Hjelp fra andre

Du står fritt til å motta bistand fra andre. Det kan for eksempel være pårørende, helsepersonell, brukerorganisasjoner eller andre du har tillit til.

Hvis andre skal få tilgang til opplysningene vi har om deg, må de enten ha hjemmel i lov for å få utlevert opplysningene eller så må du ha gitt vedkommende fullmakt.

Fullmektig

Du kan selv velge hvem du vil ha som fullmektig. Når du gir en annen person fullmakt, betyr det at:

  • Vi henvender oss til fullmektigen, ikke til deg.
  • Fullmektigen har rett til å se alle dokumentene i saken din.
  • Vi sender vedtaket i saken din til fullmektigen, ikke til deg.

Du må fylle ut og signere en egen fullmakt for saksbehandling hos oss. 

Vi ønsker at alle fullmakter skal være skriftlige, for å sikre at rett person får tilgang til riktige opplysninger. 

Siden skjemaet inneholder personopplysninger, må du sende det til oss per post:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

Pasient- og brukerombudet

Alle fylker har eget pasient- og brukerombud. Ombudet kan blant annet hjelpe deg med

  • råd og veiledning om rettighetene dine
  • informasjon om fremgangsmåte når du ønsker å klage
  • å skrive klagen

All bistand fra pasient- og brukerombudet er gratis. Du kan være anonym i kontakten med ombudet.

Advokat

Vi er et forvaltningsorgan som på selvstendig grunnlag utreder og behandler saken din. Vårt samfunnsoppdrag er å fatte juridisk riktige vedtak i sakene vi behandler. Du trenger derfor i utgangspunktet ikke hjelp fra advokat.

Advokater som bistår deg trenger ikke legge frem en skriftlig fullmakt.

Verge

En verge skal ivareta interessene til en person som enten er mindreårig eller som har fått oppnevnt verge.

Verge for mindreårige er i utgangspunktet den personen som har foreldreansvaret. Vergens mandat for en voksen står i vedtaket om vergemål, der det skal tas stilling til omfanget av vergemålet.

Informasjonskapsler og personvern