Pasientskadeerstatning

Pasientskadenemnda er klageorgan for pasientskadesaker. Vi er sekretariat for nemnda.

Krykker på et venterom. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på erstatning etter svikt i behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om hva som er forventet saksbehandlingstid på mottakstidspunktet. Saksbehandlingstiden varierer etter hva det klages på og sakens kompleksitet.

Våre saksbehandlere som jobber med pasientskadesaker er sekretariat for Pasientskadenemnda. De forbereder klagesakene for nemnda eller fatter vedtak etter delegert myndighet. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger dersom det er nødvendig. Vi vurderer all informasjon og alt du har skrevet i klagen. Det er alltid minst to personer som vurderer sakene. 

Hvis vi innhenter en skriftlig vurdering fra medisinsk sakkyndig, blir denne sendt til deg eller den som bistår deg. Du får da mulighet til å kommentere den medisinske vurderingen.

Når nemnda har fattet vedtak

Pasientskadenemnda har flere møter i måneden, med unntak av i juli. Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes det til deg eller din representant. 

Hvis Pasientskadenemnda omgjør vedtaket til NPE, sender vi saken din tilbake dit. Det er NPE som beregner erstatningen og som utbetaler en eventuell tilleggserstatning. Vårt samfunnsoppdrag er å fatte juridisk riktige vedtak. Vi har ingen egeninteresse i sakene vi behandler.

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Pasientskadenemnda er endelige og kan ikke påklages videre. Får du helt eller delvis avslag, kan du bringe saken inn for domstolene for rettslig overprøving.

 

Informasjonskapsler og personvern