Pasientskadeerstatning

Pasientskadeordningen er et økonomisk supplement til rettighetene og ytelsene du ellers får, fra for eksempel Nav og hjemkommune. Pasientskadenemnda er klageorgan for pasientskadesaker. Vi er sekretariat for nemnda.

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på erstatning etter svikt i behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging.

Skal du klage på et vedtak?

Informasjon om sannsynlig behandlingstid hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra NPE. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid ved mottak. Det kan ta kortere eller lengre tid å behandle akkurat din sak.

Vi behandler saken så raskt som mulig. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet, og om klagen gjelder rett på erstatning eller erstatningsbeløpet (beregning). En beregningssak er når du har fått helt/delvis medhold og utbetalt erstatning fra NPE, men klager på erstatningens størrelse.

Vår saksbehandling følger et overordnet prinsipp om at den eldste saken behandles først. Vi oppdaterer jevnlig oversikten over sannsynlig saksbehandlingstid.

Saksbehandlingen hos oss

Våre saksbehandlere som jobber med pasientskadesaker er sekretariatet til Pasientskadenemnda. De utreder klagesakene for nemnda eller fatter vedtak etter delegert myndighet. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger dersom det er nødvendig. Saksbehandlingen er skriftlig.

Vi vurderer all informasjon og alt du har skrevet i klagen. Det er alltid minst to personer som vurderer saken. Hvis vi innhenter en skriftlig vurdering fra medisinsk sakkyndig, blir denne sendt til deg eller den som bistår deg. Du får da mulighet til å kommentere den medisinske vurderingen.

Vårt samfunnsoppdrag er å fatte juridisk riktige vedtak. Vi har ingen egeninteresse i sakene vi behandler.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Hvorfor tar det lang tid å behandle en pasientskadesak?

Det er både individuelle og generelle forhold som påvirker den totale saksbehandlingstiden i klagesaker som gjelder pasientskadeerstatning:

  • Saker som gjelder erstatningsberegningen har lengre saksbehandlingstid enn saker som gjelder ansvarsspørsmålet. Det betyr at hvis du allerede har fått medhold og utbetalt en erstatning fra NPE, men klager på erstatningens størrelse, må du regne med å vente lengre på et vedtak enn hvis du klager på et avslag.
  • Saker der vi må innhente ytterligere opplysninger tar vanligvis lengre tid å behandle.
  • Særlig omfattende saker, for eksempel saker som gjelder sjeldne eller komplekse medisinske spørsmål, vil normalt ta lengre tid å behandle.
  • Vår saksbehandling følger et overordnet prinsipp om at de eldste sakene behandles først. Vi har dessverre mange saker i kø, samtidig som inngangen av nye saker øker. 

Når nemnda har fattet vedtak

Pasientskadenemnda har flere møter i måneden, med unntak av i juli. Når nemnda har fattet vedtak i saken din, sender vi det til deg eller din representant. 

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Vedtak begrunnes, slik at du får informasjon om bakgrunnen for avgjørelsen.

Hvis Pasientskadenemnda omgjør vedtaket til NPE, sender vi saken din tilbake dit. Det er NPE som beregner erstatningen og som utbetaler en eventuell tilleggserstatning. 

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Pasientskadenemnda er endelige og kan ikke påklages videre. Får du helt eller delvis avslag, kan du bringe saken inn for domstolene for rettslig overprøving. Søksmålsfristen er seks måneder fra du får vedtaket.

 

Informasjonskapsler og personvern