Søksmål

Vedtak fra oss og nemndene vi er sekretariat for er i de aller fleste tilfeller endelige. Det betyr at de ikke kan påklages videre i forvaltningen. Vedtaket kan imidlertid bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

En person som holder Norges lover. Illustrasjonsfoto: Ådne Sinnes

Ved søksmål er det du som saksøker som må bære kostnaden.

Skal du ta ut stevning?

Hvis du velger å gå til søksmål, må du være oppmerksom på fristen for å ta ut stevning. I saker som har vært behandlet av Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Apotekklagenemnda er søksmålfristen seks måneder etter at du mottok vedtaket. I andre saker vil søksmålfristen variere. Hvis du er er usikker på søksmålfristen i din sak, ta kontakt med oss. 

Du kan ikke ta ut stevning i klagesaker som kan ankes til Trygderetten. Fristen for å anke til Trygderetten er seks uker etter mottatt vedtak.

Du kan ta ut stevningen selv eller få hjelp av en advokat. I stevningen må det stå hva du er uenig i.

Hvor kan jeg ta ut stevning?

Staten ved Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda har alminnelig verneting i Bergen tingrett. Det betyr at du kan sende stevningen dit hvis saken din har vært til behandling i en av nemndene.

Du kan også ta ut stevning ved tingretten der du bor eller der du har mottatt helsehjelpen du klager på.

Hva skjer med saken min i rettssystemet?

Tingretten, eller advokaten din, vil gi deg informasjon om hvordan søksmålet behandles i rettssystemet.

Rettssaksavdelingen hos oss fører rettssakene når staten ved Pasientskadenemnda blir saksøkt.

Regjeringsadvokaten fører rettssakene i alle andre sakstyper.

 

Informasjonskapsler og personvern