Eksempler på dekning av utgifter til juridisk bistand

Tre eksempler på avgjørelser om når du kan få dekket utgifter til juridisk bistand i pasientskadesaker.

Eksempel 1:
Dekning av utgifter til juridisk bistand avslått

Pasienten fremsatte krav om erstatning med bakgrunn i anført nerveskade i arm etter blodprøvetaking i 2002. Norsk pasientskadeerstatning avslo erstatningskravet og saken ble klaget inn for Pasientskadenemnda.

Det fremgår av forvaltningsloven § 36 at når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket.

Klagen førte ikke frem og nemnda viste til at forvaltningsloven § 36 følgelig ikke kom til anvendelse, slik at utgifter til juridisk bistand ikke ble dekket på dette grunnlag.

Nemnda viste videre til at Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda er forvaltningsorganer med medisinsk og juridisk kompetanse og som på selvstendig grunnlag utreder saken, slik at hovedregelen i forbindelse med utredning av ansvarsgrunnlaget er at det ikke anses nødvendig med bistand fra advokat. Nemnda kunne ikke se at det forelå grunnlag for dekning av advokatutgifter, jf. pasientskadeloven § 11.

Nemnda uttalte videre at det rent unntaksvis kan tilkjennes dekning av utgifter til juridisk bistand hvor det har foreligget helt spesielle forhold. Dette har for eksempel vært hvor pasienten eller dennes pårørende har hatt vanskeligheter med å forstå innholdet i de dokumenter som foreligger, eller fordi pasienten eller dennes pårørende av andre grunner ikke er i stand til å ivareta sine interesser. Nemnda kunne ikke se at det forelå slike spesielle forhold i denne saken, og kravet førte derfor heller ikke frem på dette grunnlaget.

Eksempel 2:
Dekning av utgifter til juridisk bistand innvilget

Pasienten fremsatte krav om erstatning med bakgrunn i anført hjerneslag med påfølgende uførhet som følge av operasjon på halspulsåren i 2002. Norsk pasientskadeerstatning la til grunn at operasjonen mest sannsynlig var en medvirkende årsak til lammelser i ben og armer, dårlig kontroll med bevegelse og balanseproblemer. Dette utgjorde en fysisk skade som følge av behandlingen, jf. de midlertidige reglene § 2. Unntakene i reglene § 3 kom imidlertid til anvendelse.

Avslagsvedtaket ble påklaget til Pasientskadenemnda, som stadfestet Norsk pasientskadeerstatnings avslagsvedtak.

Klagen førte altså ikke frem og nemnda viste til at forvaltningsloven § 36 følgelig ikke kom til anvendelse, slik at utgifter til juridisk bistand ikke ble dekket på dette grunnlag.

Nemnda uttalte imidlertid at det rent unntaksvis kan tilkjennes dekning av utgifter til juridisk bistand hvor det har foreligget helt spesielle forhold. Dette har for eksempelvis vært hvor pasienten eller dennes pårørende har hatt vanskeligheter med å forstå innholdet i de dokumenter som foreligger, eller fordi pasienten eller dennes pårørende av andre grunner ikke er i stand til å ivareta sine interesser. Etter en konkret vurdering av saken, hvor pasientens helsemessige tilstand ble tillagt avgjørende betydning, fant nemnda at det var rimelig at pasienten fikk dekket utgifter til juridisk bistand i den utstrekning dette hadde vært nødvendig og rimelig for å fremme pasientens sak. Utgiftene til juridisk bistand ble etter dette dekket i sin helhet.

Eksempel 3:
Dekning av utgifter til juridisk bistand innvilget

Pasienten fremsatte krav om erstatning med bakgrunn i smerteplager og feilstilling i venstre arm som følge av anført feilbehandling etter håndleddsbrudd i 2001.

Norsk pasientskadeerstatning la til grunn at feilstillingen i venstre håndledd skyldtes bruddskaden og ikke sykehusets behandling, og kravet ble avslått med henvisning til de midlertidige reglene § 2.

I klageomgangen innhentet Pasientskadenemndas sekretariat en ny sakkyndig vurdering. På bakgrunn av denne fant nemnda at pasienten hadde krav på erstatning.

Da vedtaket ble omgjort til gunst for pasienten, hadde hun krav på dekning av nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand, jf. forvaltningsloven § 36.

Informasjonskapsler og personvern