Førerkort

Har du fått avslag hos Fylkesmannen i en førerkortsak kan du klage vedtaket til Helseklage.

Helseklage behandler og fatter endelig vedtak i klagesaker etter førerkortforskriften.

Klagene gjelder saker der man ikke lenger oppfyller helsekravet og man ikke får innvilget dispensasjon for å kunne kjøre bil, der man er uenig i dispensasjonsvilkårene eller der man er uenig i lengden på dispensasjonsperioden

Ønsker du å klage på et vedtak, må du sette fram en klage til den aktuelle Fylkesmannen som har behandlet saken din.Klageadgang, -frist og rett adressat vil stå i vedtaksbrevet du har mottatt.

Les mer om førerkort og helsekrav på helsenorge.no

Etter at du har klaget vil Fylkesmannen gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Opprettholdes vedtaket, sender Fylkesmannen saken videre til Helseklage for behandling.

Når Helseklage har fattet vedtak i saken sendes dette til klageren, samt fastlege, Fylkesmannen og eventuelle spesialister som har uttalt seg i forbindelse med klagerens dispensasjonsmuligheter. Regler om taushetsplikt ivaretas på vanlig måte.

Helseklages vedtak er endelig, men kan bringes inn for domstolene på vanlig måte.

Saksbehandlingen i Helseklage følger forvaltningsloven så langt den passer for behandling av klagesaker.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern