Saksbehandling

Pasientskadenemnda behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning. Helseklage forbereder sakene for nemnda.

Dersom du får helt eller delvis avslag i din søknad om pasientskadeerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), kan du klage på vedtaket.

Klagen må du sende til NPE, for eksempel ved å fylle ut og sende inn NPEs klageskjema.

Fristen for å klage på NPE sine vedtak er tre uker.

NPE vil vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis klagen ikke fører til et annet resultat, sender NPE saken til Helseklage.

Saken i Helseklage

Vi sender deg et brev som bekrefter at vi har mottatt saken. 

Klagesaken blir i første omgang lagt i en felleskø hos oss. Per juni 2017 har vi en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 17 måneder. Dette er et gjennomsnitt av saksbehandlingstiden – den er ikke statisk og kommer til å endre seg fortløpende. Derfor vil det ta noe tid før du hører fra oss igjen.

Saksbehandler vil vurdere om det er behov for å hente inn nye saksopplysninger. Hvis vi innhenter en skriftlig vurdering fra medisinsk sakkyndig, blir denne sendt til deg eller den som bistår deg. Du vil da få mulighet til å kommentere den medisinske vurderingen.

Det er gratis å klage til Helseklage, som forbereder sakene for Pasientskadenemnda (PSN).

Medhold

Hvis PSN omgjør NPEs ansvarsvedtak, vil saken bli sendt tilbake til NPE for beregning av erstatning.

Hvis PSN omgjør NPEs vedtak om erstatningens størrelse, er det NPE som utbetaler tilleggserstatningen.

Avslag

Får du helt eller delvis avslag, kan du bringe saken inn for domstolene.

Fristen for søksmål er etter pasientskadeloven seks måneder etter at du fikk kunnskap om vedtaket.

Gjenopptak

Etter at saken er avsluttet i PSN, kan det i noen tilfeller være aktuelt å se på saken på nytt. Kravet sendes til Helseklage.

Det må foreligge nye og vesentlige opplysninger, som ikke var kjent på vedtakstidspunktet.Opplysningene må kunne føre til et annet resultat.

Det er ikke nok at en medisinsk sakkyndig vurderer saken annerledes enn det nemnda har gjort. Det er heller ikke nok at du er uenig i nemndas vedtak.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern