Klage

Dersom du er helt eller delvis uenig i vedtak fattet av Helfo, kan du klage på vedtaket.

Klagen sender du til Helfo ved å fylle ut Helfos klageskjema.

I klagen må du opplyse hvilket vedtak du klager på, hva du mener er feil i vedtaket og du må signere klagen.

Fristen for å klage på Helfos vedtak er 6 uker.

Helfo vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis ikke vurderingen av klagen fører til et annet resultat, sender Helfo saken til Helseklage for videre behandling.

Saksbehandlingen i Helseklage

Vi sender deg et brev som bekrefter at vi har mottatt klagen din fra Helfo. I brevet opplyser vi hvor lang tid vi forventer at saksbehandlingen vil ta. Klagen blir lagt i en felles kø hos oss.

Dersom det tar lenger tid enn opplyst å behandle saken din, vil du motta nytt brev om når du kan forvente svar fra oss.

Saksbehandler vil vurdere om det er behov for å hente inn nye saksopplysninger. Hvis det er nødvendig vil saken bli vurdert av medisinsk sakkyndige rådgivere som farmasøyt, lege eller tannlege.

Det er gratis å klage til Helseklage.

Medhold

Hvis Helseklage omgjør Helfos vedtak vil saken bli sendt tilbake til Helfo for utbetaling / iverksettelse.

Avslag

Får du helt eller delvis avslag kan du i de fleste saker anke Helseklages vedtak til Trygderetten.

Noen vedtak kan ikke ankes til Trygderetten. Det følger av Forskrift om unntak fra anke til Trygderetten. Det gjelder:

  • Vedtak om bidrag til spesielle formål etter folketrygdloven § 5-22 med tilhørende forskrifter.
  • Vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning etter folketrygdloven § 25-6
  • Vedtak i saker hvor det er inngått avtale om direkte oppgjør, jfr Folketrygdloven § 22-2
  • Vedtak om stønad til helsetjenester i et annet EØS-land etter Folketrygdloven § 5-24a og tilhørende forskrift, når saken gjelder stønad til annen helsehjelp enn den som det i Norge ytes stønad til etter Folketrygdloven § 5-4 til 5-12, § 5-14 og § 5-25

Om saken din kan ankes til Trygderetten eller ikke vil bli opplyst i vedtaket du mottar fra oss.

Gjenopptak

Etter at saken er avsluttet i Helseklage eller Trygderetten kan det i noen tilfeller være aktuelt å se på saken på nytt. Kravet sendes til Helfo.

Det må foreligge nye og vesentlige opplysninger, som ikke var kjent på vedtakstidspunktet. Opplysningene må kunne føre til at annet resultat.

Det er ikke nok at du er uenig med Helseklages vedtak / Trygderettens kjennelse.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern