Anke til Trygderetten

Hvis du er helt eller delvis uenig i Helseklages vedtak i klagesaken din, kan du anke det inn for Trygderetten.

Følgende saker kan ikke ankes til Trygderetten:

  • Vedtak om bidrag til spesielle formål etter folketrygdloven § 5-22 med tilhørende forskrifter.
  • Vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning etter folketrygdloven § 25-6
  • Vedtak i saker hvor det er inngått avtale om direkte oppgjør, jfr Folketrygdloven § 22-2
  • Vedtak om stønad til helsetjenester i et annet EØS-land etter Folketrygdloven § 5-24a og tilhørende forskrift, når saken gjelder stønad til annen helsehjelp enn den som det i Norge ytes stønad til etter Folketrygdloven § 5-4 til 5-12, § 5-14 og § 5-25

Fristen for å anke på Helseklages vedtak er seks uker.

Etter anken er mottatt vurderer Helseklage om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis anken ikke fører til et annet resultat vil Helseklage sende saken til Trygderetten for ankebehandling.

Anken sender du enten inn ved å fylle ut et elektronisk ankeskjema (krever bankID) eller ved at du skriver ut skjemaet og sender det til oss i posten:

Nasjonalt Klageorgan for Helsetjenesten

Postboks 8960, Youngstorget

0028 OSLO

Saksbehandlingen i Helseklage

Etter vi har mottatt anken din sender vi deg et brev som bekrefter dette. I brevet opplyser vi hvor lang tid vi forventer at saksbehandlingen vil ta.

Dersom det tar lengre tid enn opplyst å behandle saken din, vil du motta et nytt brev om når du kan forvente en avgjørelse i saken din.

Saksbehandleren i Helseklage vil vurdere om det er behov for å hente inn nye saksopplysninger. Om nødvendig vil saken bli vurdert av medisinsk sakkyndig rådgiver. Dette kan være farmasøyt, lege eller tannlege.

Det er gratis å anke til Trygderetten.

Medhold

Hvis Trygderetten omgjør Helseklages vedtak blir saken sendt tilbake til Helseklage, og deretter til Helfo for utbetaling og/eller iverksettelse.

Avslag

Får du helt eller delvis avslag kan du bringe saken inn for domstolene. Du vil motta informasjon om denne adgangen sammen med vedtaket i saken.

Gjenopptak

Etter at saken er avsluttet i Trygderetten kan det i noen tilfeller være aktuelt å se på saken på nytt. Krav om gjennopptak sendes til Helfo.

For å få gjennopptatt saken må det foreligge nye og vesentlige opplysninger, som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, som kan føre til at annet resultat. Det er ikke nok at du er uenig med Trygderettens vedtak.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern