Saksbehandling

Helseklage avgjør klager over vedtak fattet av kontorene ved helseforetakene om avslag på søknad om refusjon av utgifter til behandlingsreiser i utlandet.

Ønsker du å klage på et vedtak om avslag på behandlingsreise til utlandet, må det settes fram en klage til Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo univeristetssykehus (OUS).

Klageadgang, -frist og rett adressat vil stå i vedtaksbrevet fra førsteinstans.

OUS vil da på nytt gå gjennom klagen, og vurdere om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Opprettholdes vedtaket sendes det til Helseklage for behandling.

Saksbehandleren som blir tildelt saken i Helseklage går gjennom og vurderer klagen. Når Helseklage har fattet vedtak i saken sendes dette til klageren. Regler om taushetsplikt ivaretas på vanlig måte.

Helseklages vedtak er endelig, men kan bringes inn for domstolene på vanlig måte. Dette vil stå beskrevet i vedtaksbrevet.

Saksbehandlingen i Helseklage følger forvaltningsloven så langt den passer for behandling av klagesaker.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern