Saksbehandling

Klagenemnda avgjør klager over vedtak fattet av kontorene ved de regionale helseforetakene om avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.

Personer som ønsker å klage på et vedtak, må sette fram en klage til kontoret ved det regionale helseforetaket (RHF) som har fattet vedtaket.

Klagefristen er fire uker fra man mottok vedtaket om avslag fra førsteinstansen.

Les mer om behandling i utlandet på helsenorge.no.

Det aktuelle kontoret ved RHF går gjennom klagen på nytt. Opprettholdes vedtaket, sendes det til Helseklage for behandling.

Saksbehandler i Helseklage forbereder saken for nemnda, og vil eventuelt innhente nye opplysninger dersom dette er nødvendig.

Når nemnda har fattet vedtak i saken, sendes vedtaket til klageren. Regler om taushetsplikt ivaretas på vanlig måte.

Saksbehandlingen i nemnda følger forvaltningsloven så langt den passer for klagenemndas behandling av klagesaker, med de særlige bestemmelsene som er gitt i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. I prioriteringsforskriften er det også gitt regler om nemndas saksbehandling.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern