Organisasjon

Helseklage består av fem saksbehandlingsavdelingar, rettssaksavdeling og avdeling for organisasjon og utvikling (OU). OU-avdelinga er delt opp i tre seksjonar: Fag og utvikling, HR og økonomi og Service- og dokumentsenter.

Helseklage blir leia av direktør Rose-Marie Christiansen.

Saksbehandling I

Avdelinga er ein del av det tidlegare sekretariatet for Pasientskadenemnda, og arbeider kun med pasientskadesaker. Avdelinga er basert i Oslo og består av om lag 15 saksarbeidarar.

Avdelinga blir leia av Kathrine Kjemphol Nygård.

Saksbehandling II

Også denne avdelinga arbeider med saksbehandling for Pasientskadenemnda i Oslo. Men i tillegg har denne avdelinga ansvar for saksbehandlinga som før opprettinga av Helseklage i 2016 blei gjort i Helsedirektoratet. Det er ansatt om lag 20 saksarbeidarar i avdelinga.

Avdelinga blir leia av Hilde Lier.

Saksbehandling III

Denne avdelinga er det tidlegare sekretariatet til Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Klagenemnda for behandling i utlandet. Frå mars 2017 vil det vere fem saksarbeidarar i Bergen, og åtte i Oslo.

Avdelinga blir leia av Øyvind Bernatek.

Saksbehandling IV

Avdelinga behandlar klagar om helsestønad frå Helfo. Dette omfatter blant anna klagar om produkt- og prislister etter blåreseptforskriften, avtalar om oppgjer frå folketrygden til helsepersonell, leverandører og tjenesteytere, og kompenasajon for naudsynte utgifter til helsetenester. Avdelingen held til i Bergen, og består av om lag ti saksarbeidarar.

Avdelinga blir leia av Nina Helen Vik Håvåg.

Saksbehandling V

Avdelinga blei opretta i 2017 og arbeider med pasientskadesaker på same måte som avdeling I og II. Avdeelinga held til i Bergen og består av om lag 20 saksarbeidarar.

Avdelinga blir leia av Live Cathrine Halmø.

Rettssak

Rettssaksavdelinga fører rettssaker for staten ved Pasientskadenemnda. Avdelinga har per mars 2017 tilsett fem advokatar i Oslo og fire i Bergen .

Avdelinga blir leia av Anita Bergh Ankarstrand.

Vernetinget til staten ved Pasientskadenemnda er Oslo tingrett.

Organisasjon og utvikling

OU-avdelinga er fag- og administrasjonsavdeling i Helseklage, og består av tre seksjonar som blir leia av kvar sin seksjonssjef. 

Avdelinga blir leia av Helge Fauskanger.

Fag og utvikling

Seksjonen blir leia av Guro Birkeland.

Service- og dokumentsenter

Seksjonen blir leia av Roar Nygaard-Andersen.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern