Organisasjon

Helseklage er samansett av tre saksbehandlingsavdelingar (I, II og III), rettssaksavdeling og avdeling for organisasjon og utvikling (OU). OU-avdelinga er delt opp i tre seksjonar: Fag og utvikling, HR og økonomi og Service- og dokumentsenter.

Helseklage blir leia av direktør Rose-Marie Christiansen.

Saksbehandling I

Avdelinga er ein del av det tidlegare sekretariatet for Pasientskadenemnda, og arbeider berre med pasientskadesaker. Avdelinga har omlag tolv saksbehandlarar per mars 2016.

Avdelinga blir leia av Kathrine Kjemphol Nygård.

Saksbehandling II

Også denne avdelinga arbeider med saksbehandling for Pasientskadenemnda. Men i tillegg har denne avdelinga ansvar for saksbehandlinga som før opprettinga av Helseklage i 2016 blei gjort i Helsedirektoratet. Per mars 2016 er det tilsett tolv saksbehandlarar og to medisinske fagpersonar.

Avdelinga blir leia av Mari Jarlsdatter Løvdal.

Saksbehandling III

Denne avdelinga er det tidlegare sekretariatet til Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Klagenemnda for behandling i utlandet. Etter skipinga av Helseklage har avdelinga fått eit breiare klagebehandlingsområde. Per mars 2016 er det tilsett ti saksbehandlere i avdelinga.

Avdelinga blir leia av Øyvind Bernatek.

Rettssak

Rettssaksavdelinga fører rettssaker for staten ved Pasientskadenemnda. På sikt er det tenkt at denne avdelinga òg overtek ansvaret for dei andre nemndene sine saker, som i dag blir teke av Regjeringsadvokaten. Avdelinga har tilsett tolv advokatar per mars 2016.

Avdelinga blir leia av Anita Bergh Ankarstrand.

Vernetinget til staten ved Pasientskadenemnda er Oslo tingrett.

Organisasjon og utvikling

OU-avdelinga er fag- og administrasjonsavdeling i Helseklage, og består av tre seksjonar som blir leia av kvar sin seksjonssjef. 

Avdelinga blir leia av Helge Fauskanger.

Fag og utvikling

Seksjonen blir leia av Guro Birkeland.

HR og økonomi

Seksjonen blir leia av Terje Østraat.

Service- og dokumentsenter

Seksjonen blir leia av Roar Nygaard-Andersen.

Prosjektgruppa

I tillegg til avdelingane er det òg etablert ei prosjektgruppe som arbeider med fusjonen av sekretariata til Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og klagesaksbehandling i Helsedirektoratet, og flyttinga av Helseklage frå Austlandet til Bergen.

Prosjektgruppa blir leia av Hilde-Kristin Enehaug.

Helseklage overtek HELFO-oppgåver fra 2017

Frå 1. januar 2017 blir saksbehandlingsavdeling IV skipa. Denne avdelinga overtek klage- og ankebehandlinga som i dag ligg til HELFO klage, anke og regelverk.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern