Hva er Helseklage?

Helseklage er nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Det betyr at Helseklage er klageinstans, og har ansvar for å behandle klager på allerede fattede vedtak, for en rekke forskjellige fagområder i helsevesenet.

Av de tidligere klageinstansene er nå sekretariatene (saksbehandlingen) til Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og Klagesaksbehandling i Helsedirektoratet lagt til Helseklage.

Fram til 1. juli 2016 vil Helseklage både ha kontorer i Møllergata 24 (tidligere Pasientskadenemnda – nå saksbehandling av pasientskadeerstatning, førerkortsaker og de saksområdene som tidligere lå under Helsedirektoratet) og Grønlandsleiret (tidligere Helsepersonellnemnda – nå saksbehandling av helsepersonellsaker, PGD-søknader og klager på avslag om behandling i utlandet).

Fra 1. januar 2017 vil også klagesaksbehandling i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) bli overført til Helseklage.

Helseklage ble etablert 1. januar 2016, og har foreløpige kontorer i Møllergata og Grønlandsleiret i Oslo. I løpet av perioden 2016 – 2018 skal Helseklage flyttes til Bergen, og vil ha en gradvis nedtrapping i Oslo samtidig som det etableres i Bergen innen 1. januar 2019.

Formålet med omorganiseringen er å effektivisere og etablere en mer brukerorientert helseforvaltning. Ved å samle klagebehandlingen i et nasjonalt klageorgan vil regjeringen søke å legge grunnlaget for en mer robust, kostnadseffektiv og brukervennlig klagebehandling.

Helseklage består hovedsakelig av jurister, men det er også ansatte med medisinsk bakgrunn. Rundt 85 personer er ansatt i organet i dag. I tillegg er ti personer fortsatt ansatt i HELFO.

Ledelsen i Helseklage

  • Rose-Marie Christiansen, direktør Helseklage
  • Kathrine Kjemphol Nygård, avdelingsdirektør Saksbehandlingsavdeling I
  • Mari Jarlsdatter Løvdal, avdelingsdirektør Saksbehandlingsavdeling II
  • Øyvind Bernatek, avdelingsdirektør Saksbehandlingsavdeling III
  • Anita Bergh Ankarstrand, avdelingsdirektør Rettsaksavdelingen
  • Helge Fauskanger, Organisasjons- og utviklingsdirektør
  • Guro Birkeland, seksjonssjef Fag og utvikling
  • Terje Østraat, seksjonssjef HR og økonomi
  • Roar Nygaard-Andersen, seksjonssjef Service- og dokumentsenter

Ønsker du å komme i kontakt med disse kan du henvende deg til sentralbordet.

Engelsk navn: National office for health service appeals

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern