Hva er Helseklage?

Helseklage er nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Helseklage er klageinstans og har ansvar for å behandle klager på allerede fattede vedtak, for en rekke forskjellige fagområder i helsevesenet.

Av de tidligere klageinstansene er nå sekretariatene (saksbehandling og -forberedelse) til Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda, Helfo og klagesaksbehandling i Helsedirektoratet lagt til Helseklage.

Helseklage ble etablert 1. januar 2016, og har foreløpig kontor både i Møllergata i Oslo og Krinkelkroken i Bergen. I løpet av perioden 2016 – 2018 skal hele Helseklage flyttes til Bergen, og vil ha en gradvis nedtrapping i Oslo samtidig som det bygges opp i Bergen. Flyttingen skal være ferdig innen 1. januar 2019.

Formålet med omorganiseringen er å effektivisere og etablere en mer brukerorientert helseforvaltning. Ved å samle klagebehandlingen i et nasjonalt klageorgan vil regjeringen søke å legge grunnlaget for en mer robust, kostnadseffektiv og brukervennlig klagebehandling.

Helseklage består hovedsakelig av jurister, men det er også ansatte med medisinsk bakgrunn.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern