Saksbehandling

Helsepersonell som ønsker å klage på vedtak etter apotekloven må fremsette klagen til Statens legemiddelverk.

 

Dersom vedtaket blir opprettholdt fra etaten sin side, oversendes klagesaken til Helseklage for videre behandling.

Klagefristen er tre uker fra vedtaket ble mottatt.

Apotekklagenemnda

Apotekklagenemnda fatter i hovedsak sine vedtak i møter. Vanligvis har nemnda møte én gang per måned. Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Dette innebærer at vedtaket skal begrunnes, og det skal fremgå om vedtaket er enstemmig eller ikke. Eventuelle mindretall skal begrunne sine standpunkt. Melding om vedtak sendes klageren eller dennes representant.

Klagere som får medhold i nemnda kan etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 36 tilkjennes dekning av vesentlige kostnader i klageomgangen som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Klage på nemndas vedtak

Vedtak i Apotekklagenemnda er endelige og kan ikke påklages videre forvaltningsmessig. Nemndas vedtak kan imidlertid bringes inn for rettslig overprøving av domstolene.

Ved domstolsbehandling kan retten prøve alle sider av saken. Saksbehandlingen kan også klages inn for Sivilombudsmannen.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern