Statens helsepersonellnemnd frifunnet i sak om uforsvarlig borreliosebehandling

Dom i Oslo tingrett avsagt 4. oktober om tilbakekall av autorisasjon som lege.

Oslo tingrett kom til at det var riktig av Statens helsepersonellnemnd å stadfeste vedtak om tilbakekall av autorisasjonen til en lege. Legen hadde rekvirert uforsvarlig mye antibiotika til pasienter han antok hadde plager som følge av borreliose.

Det ble påpekt at legens diagnostisering av borreliose i sene stadier er tvilsom, og i mange tilfeller mest sannsynlig ikke riktig.

Retten kom, i likhet med Statens helsepersonellnemnd, til at legens behandling, med bruk av antibiotika ut over det som er anbefalt i de nasjonale retningslinjene, var uforsvarlig. Legen hadde videre ikke oppfylt kravet til journalføring.

Det ble vist til at det må stilles strenge krav til bruk av antibiotika når diagnosen er usikker, og når behandlingen er udokumentert og eksperimentell. Farene knyttet til resistensproblematikk ble også trukket frem som et selvstendig og relevant moment ved vurderingen av legens virksomhet.

Legen ble ansett uegnet til å forsvarlig utøve yrket som lege på grunn av den uforsvarlige virksomheten. Retten la særlig vekt på at legen hadde fortsatt sin kritikkverdige behandling til tross for at han tidligere hadde fått en advarsel med bakgrunn i tilsvarende forhold.

Dommen fra Oslo tingrett er ikke påanket, og er dermed rettskraftig fra 7. november. Dommen innebærer at den omtalte legen ikke lenger har autorisasjon som lege.

Sist oppdatert:

Informasjonskapsler og personvern